Stadgar

Föreningsstadgar för Arjeplogs Båt & Trollingklubb
1. Förening och säte .

Båt och Trollingklubben är en ideell förening.
Styrelsen har sitt säte i Arjeplogs kommun, Norrbottens län

2. Syfte.

Föreningens syfte är att tillvarata och på ett ansvarsfullt sätt sköta de tillgångar som

klubben förfogar över samt på ett ekologiskt riktigt sätt utöva och främja

trollingfisket i regionen.

3. Oberoende.

Båt och trollingklubben är religiöst och partipolitiskt oberoende.

4. Verksamhetsår.

Verksamhetsåret är 1 Januari till 31 December.

5. Medlemmar.

Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och betalar medlemsavgift

till klubben. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet.

En medlem som allvarligt skadar klubbens syfte kan uteslutas av styrelsen.

6. Styrelsen och dess verksamhet.

Styrelsen ansvarar för klubbens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning

samt övrig verksamhet och beslut som tas på årsmötena.

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt tre ledamöter

Samma person kan inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmötet och

tillträder direkt efter valet. Valbar person är medlem i klubben.

7. Revisor.

För granskning av klubbens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmötet en revisor.

Valbar är person som inte sitter i styrelsen, revisor behöver inte vara medlem.

8. Valberedning.

För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen väljs på

årsmötet en valberedning bestående av två personer. Valbar är medlem i klubben.

9. Ordinarie årsmöte.

Ordinarie årsmöte hålles senast den 28 Februari varje år. Styrelsen beslutar om tid

och plats. För att vara behörigt måste klubbens medlemmar meddelas minst två

veckor i förväg.

Följande ärenden skall alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

1. mötets öppnande.

2. mötets behörighet.

3. fastställande av dagordningen.

4. val av mötesordförande och sekreterare.

5. val av två personer att justera mötets protokoll.

6. styrelsens verksamhetsberättelse.

7. ekonomisk redovisning.

8. revisionsberättelse.

9. frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

10. val av styrelse.

11. val av revisor.

12. val av valberedning.

13. verksamhetsplan.

14. budget.

15. övriga frågor.

16. mötets avslutande.

10. Extra årsmöte.

Om styrelsen, revisorer eller hälften av klubbens medlemmar kräver detta kallar

styrelsen till extra årsmöte. På ett extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i

kallelsen behandlas.

11. Firmateckning.

Klubbens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om ordförande och

kassör är under 18 år kan annan person utses till firmatecknare.

12. Röstetal.

Alla frågor som behandlas på årsmötet, extra årsmöte eller styrelsemöte avgörs

med enkel rösts övervikt. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt

har en röst. Vid lika röstetal har klubbens ordförande utslagsröst.

13. Stadgeändring.

Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöten. För att vara giltig måste ängringen

antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste

förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annatfall måste ändringen antas

enhälligt.

Ändring av klubbens stadgar om syfte (paragraf 2 ), stadgeändring (paragraf 13) och

upplösning (paragraf 14) kräver likalydande beslut, och två på varandra följande

årsmöten.

14. Upplösning.

Förslag om klubbens upplösning får framläggas endast på ordinarie årsmöte.

Att upplösningen ska behandlas måste framgå av kallelsen. Klubben kan inte upplösas

så länge minst 15 medlemmar vägrar godkänna upplösningen.

Kommentarer inaktiverade.